Přezky na opasky a opasky - rollingstore.cz
Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) platí pro veškeré kupní smlouvy mezi společností Pem servis  jako prodávajícím na straně jedné („prodávající“) a jejími klienty („kupující“ nebo „klient“), které byly uzavřeny prostřednictvím internetu. Odlišná ujednání musí být učiněna písemně. Kupující tímto VOP uznává a schvaluje. Smlouva mezi prodávajícím a klientem o koupi zboží vzniká provedením a ukončením objednacího procesu ze strany kupujícího (= závazná nabídka) a potvrzením a přijetím nabídky kupujícího prodávajícím. Toto potvrzení se provádí emailem na adresu kupujícího. Za ukončení objednávacího procesu je považováno odeslaní potvrzení prodávajícím bez odpovědnosti za jeho doručení kupujícímu. Kupující obdrží zpravidla během jednoho pracovního dne potvrzení o objednávce s veškerými údaji k objednávce emailem. Koupi je možno uzavřít pouze s plnoletou osobou.

2. Objednávky
Objednávky, ať již písemné, ústní nebo telefonické, jsou vždy nezávazné, a k tomu, aby nabyly právní účinnosti, je třeba potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Tím se rozumí odeslání rekapitulace objednávky emailem.

3. Dodací lhůty
3.1. Prodávající se snaží maximálně dodržovat termíny dodání a zboží dodávat co nejrychleji; dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky nebo v nabídce však nejsou považovány za pevně stanovené termíny. V případě prodlení ze strany prodávajícího může klient od smlouvy odstoupit pouze v případě, že klient prostřednictvím doporučeného dopisu poskytl minimálně čtyřtýdenní dodatečnou lhůtu.
3.2. Dílčí dodávky jsou přípustné.
3.3. Pokud klient dodávku nepřevezme včas, musí i v případě náhody nahradit veškeré tím vzniklé více-náklady a výdaje prodávajícího.

Ceny
4.1. Veškeré ceny se dle poznámky v ceníku rozumí brutto včetně zákonné daně z přidané hodnoty a případných příspěvků na recyklaci.
4.2. Jsou-li sjednány katalogové ceny, pak budou vyfakturovány katalogové ceny platné v den dodávky.
4.3. Změna výslovně sjednaných cen je přípustná v případě zvýšení materiálových a mzdových nákladů, jakož i v případě změny nebo nového zavedení daní vztahujících se k danému objektu. Kromě toho klient musí nést náklady na dopravu a ostatní náklady třetích osob a akceptovat dodatečné změny. To zahrnuje zejména dodatečné náklady z důvodu zvýšení cen pohonných hmot, mýtného a jiných přepravních nákladů.

 Náklady na přepravu - balení
5.1. Protože si zboží nevyzvedá kupující, provádí přepravu dopravce vybraný prodávajícím na náklady klienta. Doprava v rámci České republiky činí paušálně 120 Kč. Od kupní ceny nad 1 000 Kč (bez DPH) uhradí náklady na přepravu prodávající. Dodávky klientovi nejsou pojištěné. Riziko ztráty zboží nese klient. Pokud klient požaduje pojištění zásilky, vzniknou dodatečné náklady, přičemž je třeba to dohodnout individuálně. V případě prodlení nebo nedostupnosti klienta k převzetí zboží, musí být prodávající neprodleně informován, takto vzniklé dodatečné náklady a poplatky nese klient. Zaslání do zahraničí v rámci EU a do ostatních zemí musí být sjednáno samostatně. Náklady na přepravu jsou splatné společně s kupní cenou zboží. Osobní odběr je možný jen po předchozím uhrazení zálohové faktury bankovním převodem.

 Platební podmínky
6.1. Platba zboží se provádí prostřednictvím bankovního převodu nebo dobírkou. Kupní cena je v případě prodeje na dobírku splatná okamžitě a v případě prodeje bankovním převodem se splatností 14 dní.
6.2. Bankovní účet je veden u: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
       Číslo účtu: 3600004690/ 7940
6.3. Za den doručení platby je u všech platebních prostředků považován den, kdy je prodávající částkou schopen disponovat.

 Výhrada vlastnictví
7.1. Až do zaplacení celkové kupní ceny včetně veškerých vedlejších pohledávek (úroky, výdaje na upomínání, náklady právního zastoupení apod.) zůstává veškeré zboží prodané prodávajícím v jeho vlastnictví (rozšířená výhrada vlastnictví).
7.2. V případě prodlení je prodávající oprávněn, po předchozí upomínce, dodané zboží zabavit.
7.3. V případě dalšího prodeje klient tímto postupuje veškeré pohledávky, které z toho pro něj vyplynou, prodávajícímu. Klient je povinen toto postoupení zaznamenat ve svých účetních knihách a vyrozumět o tom prodávajícího.

 Záruka
8.1. Závady na zboží musí existovat již v okamžiku předání. U právních úkonů se spotřebiteli platí ze zákona povinné podmínky, tudíž dvouletá záruční lhůta. U právních úkonů s podnikateli platí záruční lhůta v délce 12 měsíců ode dne předání.
8.2. Pro veškeré klienty platí, že závady musí být uplatněny a prodávajícímu oznámeny neprodleně po jejich zjištění.
8.3. Zboží musí být zasláno obchodnímu - servisnímu středisku v originálním obalu nebo v jiném přepravním balení chránícím zboží. Pro případ oprávněného navrácení má spotřebitel, ne však podnikatel, právo na náhradu nejlevnějšího poštovného.
8.4. S uplatněním záručních nároků musí být předloženy veškeré dokumenty související s nákupem zboží (faktura, atd.) a přesný popis závady.
8.5. Servisní středisko je oprávněno vybrat mezi výměnou, snížením ceny nebo opravou.
8.6. Další nároky klienta, zejména na náhradu škody kvůli porušení povinnosti opravy nebo náhradní dodávky, za nepřímé škody, ušlý zisk atd. neexistují.
8.7. Klient není oprávněn kvůli závadám zadržet nebo započítat platby, a to ani částečně.
8.8. Za nároky na náhradu škody ručí prodávající vůči podnikatelům pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Vůči spotřebitelům je ručení za lehkou nedbalost rovněž vyloučeno, pokud se nejedná o škody na zdraví. Jakékoliv ručení, s výjimkou ručení za úmyslné způsobení, je omezeno výší kupní ceny zboží.

Místo plnění, soudní příslušnost, volba práva
9.1. Místem plnění je Praha.
9.2. Všeobecně příslušným soudem prodávajícího je věcně příslušný soud pro Prahu. Pro právní úkony s podnikateli se tento soud sjednává jako příslušný soud.

Salvátorská doložka
Pokud by některé ustanovení těchto VOP bylo neplatné nebo se neplatným stalo, pak zůstávají ostatní ustanovení kupní smlouvy a VOP v platnosti. Neplatné ustanovení musí být nově vyloženo, doplněno nebo nahrazeno tak, aby bylo v maximálním rozsahu dosaženo zamýšleného ekonomického účelu.

Zákaz postoupení
Klient není oprávněn postupovat pohledávky vůči prodávajícímu nebo je jiným způsobem zatěžovat.

 Zákaz zápočtu
Klient není oprávněn započítat vlastní pohledávky s pohledávkami prodávajícího.

 Ostatní ustanovení
13.1. Prodávající prodává veškeré zboží pouze v množství běžném pro domácnosti.
13.2. Práva a copyright prodávajícího k veškerému zboží, obalům atd. a k datům, která zveřejní (texty, snímky, grafiky, webové stránky), má prodávající nebo třetí osoby, které prodávajícího zmocnili k užívání. Užívání resp. zveřejňování obsahů, zejména webových stránek, je přípustné pouze po předchozím výslovném písemném schválení prodávajícího.
13.3. Klient zaručuje, že informace a údaje, které uvede, jsou pravdivé a kompletní. Data klienta budou uložena v databázi prodávajícího a zpracována. S tímto uložením a zpracováním klient tímto výslovně souhlasí. Data smějí být třetím osobám předávána, pokud k tomu není prodávající povinen ze zákona, pouze v rámci koncernové skupiny, tedy např. sesterským společnostem. Emailová adresa uvedená kupujícím kupujícímu umožňuje čtení, ukládání a tisknutí emailů prodávajícího adresovaných klientovi.

 Právo na odstoupení
Kupující je oprávněn do 7 pracovních dnů po obdržení zboží od koupě odstoupit a zboží bez uvedení důvodů zaslat zpět. Toto právo na odstoupení platí pouze pro spotřebitele ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele a ne pro podnikatele. Zboží musí být v případě odstoupení zasláno zpět kompletně a v originálním obalu na adresu servisního střediska. Speciálně zhotovené zakázky jsou z práva na vrácení a odstoupení vyloučeny. Náklady na zaslání zpět nese kupující. Fakturovaná částka k navrácení může být ze strany prodávajícího příslušně snížena.
U sedmidenní lhůty k odstoupení není sobota považována za pracovní den. Lhůta začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu. K dodržení práva na odstoupení postačí včasné odeslání prohlášení o odstoupení (např. dopisem nebo emailem) nebo zboží na adresu servisního střediska. Zboží musí být po prohlášení doručeno na adresu servisního střediska neprodleně.
Prohlášení o odstoupení (i zboží) musí být směřováno na poštovní adresu

Petr Menčík-PEM Servis
adresa: Janáčkova 722, 252 62   Horoměřice
nebo emailem na adresu: rollingstore@email.cz

Zboží k odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:
Petr Menčík-PEM Servis
adresa: Janáčkova 722, 252 62   Horoměřice

V případě účinného odstoupení musí být přijatá plnění/přijaté požitky navráceny. Pokud kupující hodnotu zboží snížil, je povinen tuto hodnotu nahradit. To neplatí, pokud zhoršení zboží vzniklo výhradně prověřením zboží tak, jak by to bylo možné v obchodě. V případě každého odstoupení je však nutná kontrola technického stavu zboží a vyčištění výrobku. Tento proces hradí klient paušální částkou ve výši 150,- Kč .


Ochrana osobních údajů
Společnost Pem servis  se zavazuje, že údaje, jež byly od zákazníka získány nebudou poskytnuty třetím stranám. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Data nutná pro správné vyřízení objednávky jsou:
1.Jméno a Příjmení
2.dodací adresa
3.email
4.telefon
Spotřebitel má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Dodavatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Odstoupení od kupní smlouvy
Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, při nákupu zboží formou internetového prodeje.

Jak postupovat?
Pro vrácení kupní částky musí být zboží zasláno zpět kompletně a v originálním obalu. Nesmí být poškozené, musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, musí být zaslán doklad o koupi, zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěně nikoliv však na dobírku.
Pokud kupující hodnotu zboží snížil, je povinen tuto hodnotu nahradit. To neplatí, pokud zhoršení zboží vzniklo výhradně prověřením zboží tak, jak by to bylo možné v obchodě. V případě každého odstoupení je však nutná kontrola technického stavu zboží a vyčištění Tento proces hradí klient paušální částkou ve výši 150 Kč. V případě každého použití zboží musí být každopádně na náklady klienta vyčištěné a zkontrolované serv.střediskem.

Speciálně zhotovené zakázky jsou z práva na vrácení a odstoupení vyloučeny. Náklady na zaslání zpět nese kupující.

1 krok: Zašlete písemné oznámení o záměru odstoupení od smlouvy elektronicky na emailovou adresu rollingstore@email.cz  nebo písemně na adresu: Petr Menčík-PEM servis, Janáčkova 722, 252 62  Horoměřice nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. Nezapomeňte, prosím, uvést číslo objednávky, číslo daňového dokladu (faktury) a datum nákupu, bez těchto náležitostí není možně na Vaše oznámení relevantně reagovat.
Pokud naši odpověď na email neobdržíte nejpozději do 2 pracovních dnů, prosíme o opakované zaslání, neboť pravděpodobně došlo k nedoručení Vaší původní zprávy

2 krok: Elektronickou poštou obdržíte písemné potvrzení přijetí Vaší žádosti o odstoupení od smlouvy, včetně popisu dalšího postupu. Pokud oznámení splňuje všechny předpoklady pro kladné vyřízení, budete vyzváni k zaslání zboží na adresu servisního střediska Petr Menčík-PEM servis, Janáčkova 722, 252 62  Horoměřice. K zásilce je nezbytné předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

3 krok: Po převzetí je v každém případě odstoupení nutná kontrola technického stavu přijatého zboží a  jeho vyčištění.Tento proces je zpoplatněn a zákazníkovi účtován ve výši 150,- Kč vč. DPH, náklad s jeho přípravou k dalšímu prodeji bez ohledu na použití zboží spotřebitelem.

« zpět na seznam článků